WETTELIJKE VERMELDINGEN

I - IDENTITEIT

Naam van de vennootschap: LIMAGRAIN EUROPE
Maatschappelijk kapitaal: 9 229 894,75 €
RCS Clermont-Ferrand 542 009 824
Adres: Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE
Telefoonnr.: + 33 (0) 4 15 40 03 00

Directeur publicatie van de website: Frédérique VERGNE, Verantwoordelijke Communicatie Europa

Redactieverantwoordelijke: Frédérique VERGNE, Verantwoordelijke Communicatie Europa

Elke kennisgeving die gebeurt in toepassing van artikel 6.I-5 (laatste paragraaf) van de wet van 21 juni 2004 (wet nr. 2004-575) moet aangetekend worden verstuurd met een ontvangstbewijs naar het volgende adres: LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE.

II - INFORMATICA EN VRIJHEDEN

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 maakt de toegestane behandeling van gegevens op naam bekomen vanaf de website www.advantaseeds-europe.com het voorwerp uit van een aangifte bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) onder het registratienummer: 1243191.
Om het recht uit te oefenen om toegang te hebben tot de informatie en om deze te wijzigen dient men te schrijven naar het adres LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE. Dit kan niet rechtstreeks online gebeuren.

III - HOSTING

Onderhavige website wordt gehost door het bedrijf W3line - 10 ter rue Pasteur 26500 BOURG LES VALENCE - France T +33 (0)4 75 82 81 01.

IV –INTELLECTUELE EIGENDOM

Elke niet toegestane heruitgave of weergave van informatie afkomstig van deze website is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privégebruik, maar niet voor collectief gebruik.
De wet inzake de intellectuele eigendom staat krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a enerzijds  "kopies of heruitgaves toe die strikt zijn voorbehouden voor privégebruik van de kopiist en die niet bestemd zijn voor collectief gebruik "en, anderzijds zijn analyses en korte citaten toegestaan om te gebruiken als voorbeeld en illustratie, "elke volledige of gedeeltelijke heruitgave of weergave zonder de toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden is onwettig " (art. L. 122-4). Deze heruitgave of weergave, op eender welke manier zou dus een vorm van namaak zijn, die wordt bestraft door de artikels L. 335-2 en volgende van het wetboek inzake intellectuele eigendom.

Gegevensbank
Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 waarbij de richtlijn 96/9 CE van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van de gegevensbank wordt omgezet in de wet op de intellectuele eigendom, is de vennootschap LIMAGRAIN EUROPE producent en eigenaar van de volledige of gedeeltelijke gegevensbank die deze website vormt.

Merken en logo’s.
Elk gebruik en/of elke heruitgave en/of weergave van eender welke aard van namen van merken en logo’s van deze website is verboden zonder de toestemming van het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE.
Advanta® is een merk dat werd geregistreerd door Advanta Netherlands Holdings BV.

V - HYPERLINKS EN COOKIES

Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die worden geïnstalleerd op de website en die leiden naar andere bronnen op het internet.

De gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlinks plaatsen naar deze website, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE.

Indien u de website www.advantaseeds-europe.com raadpleegt, dan kunnen er ‘cookies’ worden geïnstalleerd op de computer van de bezoekers. Een cookie biedt niet de mogelijkheid om de bezoeker te identificeren; er wordt wel informatie geregistreerd met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker op de website www.advantaseeds-europe.com (welke pagina’s werden geraadpleegd, de datum en het uur waarop ze werden geraadpleegd, enz.). De gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

VI - TOEGANKELIJKHEID

De website www.advantaseeds-europe.com is 24//24 uur en 7/7 dagen toegankelijk. Toch behoudt het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE zich de mogelijkheid voor om de volledige website of een deel ervan af te sluiten of ontoegankelijk te maken in het bijzonder voor onderhoud of op vraag van eender welke gerechtelijke autoriteit en in geval van overmacht. Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE kan geenszins verantwoordelijk zijn voor de niet toegankelijkheid van de voornoemde website en voor elke volledige of gedeeltelijke storing bij het raadplegen van de pagina’s. De internetgebruiker moet zelf controleren of hij beschikt over de elektronische tools en middelen en de vereiste bevoegdheid om toegang te hebben tot de website en om deze pagina’s te raadplegen.
De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze wettelijke vermeldingen, hij erkent dat hij ze begrijpt en hij verbindt zich ertoe om ze na te leven.

VII - GEBRUIK VAN INFORMATIE

Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de interpretatie, de exhaustiviteit, de volledigheid en de actualisering van gegevens en informatie vermeld op deze website, noch voor de gevolgen van hun gebruik.
De internetgebruiker gebruikt de gegevens en informatie verspreid via de website www.advantaseeds-europe.com volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, ongeacht het feit of deze schade al dan niet toe te schrijven is aan het raadplegen en het gebruik van deze website.
Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE kan niet worden aansprakelijk gehouden voor de inhoud van websites waarnaar deze verwijst en/of aanhaalt.

VIII - WET

De website www.advantaseeds-europe.com valt onder de Franse wet, net zoals deze wettelijke vermeldingen.

IX - WIJZIGINGEN

Het bedrijf LIMAGRAIN EUROPE behoudt zich op elk ogenblik het recht voor om alle wettelijke vermeldingen of een deel ervan te wijzigen en zal haar best doen om de internetgebruikers hiervan op voorhand in te lichten.


MENTIONS LEGALES

I - IDENTITE

Nom de la société : LIMAGRAIN EUROPE
Capital social : 9 229 894,75 €
RCS Clermont-Ferrand 542 009 824
Adresse : Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE
N° de téléphone : + 33 (0) 4 15 40 03 00

Directeur de la publication du site : Frédérique VERGNE, Responsable Communication Europe

Responsable de la rédaction : Frédérique VERGNE, Responsable Communication Europe

Toute notification réalisée en application de l'article 6.I-5 (dernier tiret) de la loi du 21 juin 2004 (loi n°2004-575) doit être réalisée en recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE

II - INFORMATIQUE ET LIBERTES

En conformité avec les dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le traitement autorisé des données nominatives réalisées à partir du site Web www.advantaseeds-europe.com a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro d’enregistrement : 1243191.
L'exercice du droit d'accès et de rectification se fait par courrier à l'adresse LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANCE et ne peut pas être exercé en ligne.

III - HEBERGEMENT

Le présent site est hébergé par la société W3line - 10 ter rue Pasteur 26500 BOURG LES VALENCE - France T +33 (0)4 75 82 81 01.

IV - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toute reproduction ou représentation non autorisée des informations de ce site est interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif.
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5.2° et 3°a, d’une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective "et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite " (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Bases de données
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la société LIMAGRAIN EUROPE est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le présent site.

Marques et logos.
Toute utilisation et/ou reproduction et/ou représentation quelle qu’elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans l’autorisation de la société LIMAGRAIN EUROPE.

Advanta® est une marque enregistrée par Advanta Netherlands Holdings BV.

V - HYPERLIENS ET COOKIES

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la société LIMAGRAIN EUROPE.

Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction de ce site, sans l’autorisation expresse et préalable de la société LIMAGRAIN EUROPE.

Dans le cadre de la consultation du site www.advantaseeds-europe.com, des « cookies » de navigation peuvent être implantés dans l’ordinateur des visiteurs. Un cookie ne permet pas d’identifier le visiteur ; en revanche il enregistre des informations relatives à la navigation de l’ordinateur de l’utilisateur sur le site www.advantaseeds-europe.com (les pages consultées, la date et heure de consultation, etc.). L’utilisateur à la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur Internet en ce sens là.

VI - ACCESSIBILITE

Le site www.advantaseeds-europe.com est accessible 24//24 heures et 7/7 jours. Cependant la société LIMAGRAIN EUROPE se réserve la possibilité de fermer ou de rendre inaccessible tout ou partie du site pour des opérations notamment de maintenance ou à la demande de toute autorité judiciaire et en cas de force majeure. La société LIMAGRAIN EUROPE ne peut en aucun cas être responsable de la non accessibilité du site précité et de toute interruption totale ou partielle de la consultation de ses pages .L'internaute se doit de vérifier qu'il dispose des outils et moyens de communications électroniques et des compétences permettant l'accès au site et la consultation de ces pages.
L'internaute reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions légales, les avoir compris et s'engage à les respecter.

VII - EXPLOITATION DES INFORMATIONS

La société LIMAGRAIN EUROPE ne peut être tenue responsable de l’interprétation, de l'exhaustivité, de la complétude et de l'actualisation des données et informations contenues dans ce site, ni des conséquences de leur utilisation.
L’internaute exploite les données et informations diffusées sur le site www.advantaseeds-europe.com sous sa seule et entière responsabilité.
La société LIMAGRAIN EUROPE ne peut être tenue responsable de dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, que ces dommages soient imputables ou non à la consultation et à l’utilisation du présent site.
La société LIMAGRAIN EUROPE ne peut être tenue responsable du contenu des sites vers lesquels elle renvoie et/ou pointe.

VIII - LOI

Le site web www.advantaseeds-europe.com est soumis à la loi française ainsi que les présentes mentions légales.

IX - MODIFICATIONS

La société LIMAGRAIN EUROPE se réserve le droit à tout moment de modifier tout ou partie des présentes mentions légales et s'efforcera d'en avertir au préalable les internautes.