JURIDISCHE KENNISGEVING

I - IDENTITEIT

Naam van de vennootschap: LIMAGRAIN EUROPE
Aandelenkapitaal: 9 229 894,75 €
RCS Clermont-Ferrand 542 009 824
Adres: Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANKRIJK
Telefoonnummer: + 33 (0) 4 15 40 03 00

Publicatiemanager van de vestiging: Frédérique VERGNE, Communicatiemanager Europa

Redactiemanager: Frédérique VERGNE, Communicatiemanager Europa

Elke kennisgeving in het kader van artikel 6.I-5 (laatste streepje) van de Franse wet van 21 juni 2004 (wet nr. 2004-575) moet plaatsvinden door middel van aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANKRIJK.

II - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet inzake bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 is de verwerking van persoonsgegevens via de website www.advantaseeds-europe.com website officieel opgegeven bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) onder registratienummer: 1243191.
De uitoefening van het recht op toegang en rectificatie kan niet online plaatsvinden, maar dient per post plaats te vinden door te schrijven naar het adres: LIMAGRAIN EUROPE - Biopôle Clermont-Limagne- Rue Henri Mondor- 63360 Saint-Beauzire- FRANKRIJK.

III - HOSTING

Deze site wordt gehost door de maatschappij W3line - 10 ter rue Pasteur 26500 BOURG LES VALENCE - Frankrijk T +33 (0)4 75 82 81 01.

IV - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elke reproductie of weergave van de informatie op deze site zonder toestemming is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privégebruik en niet voor collectief gebruik.
Op grond van artikel L. 122-5.2° en 3°a) stelt de Franse wet inzake intellectueel eigendom dat er alleen kopieën of reproducties mogen worden gemaakt als deze uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik van de kopiist en niet voor collectief gebruik en dat er analyses en korte citaten bij wijze van voorbeeld en ter illustratie mogen worden gegeven. Elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechtverkrijgenden of rechtsopvolgers is illegaal op grond van artikel L. 122-4. Een dergelijke weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt dus een inbreuk op de intellectuele eigendomswet en wordt bestraft volgens de artikelen L. 335-2 en volgende van deze wet.

Databases
Volgens de bepalingen van de Franse wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 inzake omzetting in de intellectuele eigendomswet van richtlijn 96/9 EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, is de vennootschap LIMAGRAIN EUROPE producent en eigenaar van alle of een deel van de databanken waaruit deze site bestaat.

Handelsmerken en logo's.
Welk gebruik en/of reproductie en/of weergave van merknamen en logo's op deze site dan ook, is niet toegestaan ​​zonder toestemming van de vennootschap LIMAGRAIN EUROPE.
Advanta® is een geregistreerd handelsmerk van Advanta Netherlands Holdings BV.

V - HYPERLINKS EN COOKIES

De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE is niet verantwoordelijk voor andere bronnen op het internet waarnaar de hyperlinks op deze website verwijzen.

Zonder toestemming van de vennootschap LIMAGRAIN EUROPE mogen gebruikers en bezoekers van de website geen hyperlinks naar deze website maken.

Bij raadpleging van de website www.advantaseeds-europe.com kunnen er "navigatiecookies" op de computers van de bezoekers worden geïnstalleerd. Door middel van een cookie kan de bezoeker niet worden geïdentificeerd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie van de computer van de gebruiker op de site www.advantaseeds-europe.com (welke pagina's zijn geopend, op welke datum en welk tijdstip dit is gebeurd etc.). De gebruiker kan de registratie van cookies weigeren door zijn browser dienovereenkomstig te configureren.

VI - TOEGANKELIJKHEID

De site www.advantaseeds-europe.com is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE behoudt zich echter het recht voor om (een gedeelte van) de site te sluiten of ontoegankelijk te maken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, op verzoek van een rechterlijke instantie of in geval van overmacht. De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien (een deel van) de bovengenoemde website niet toegankelijk is en de betreffende pagina's niet kunnen worden geraadpleegd. De internetgebruiker moet controleren of hij/zij beschikt over de benodigde elektronische communicatiemiddelen en vaardigheden om toegang te krijgen tot de website om deze pagina's te kunnen raadplegen.
De internetgebruiker verklaart deze juridische kennisgeving te hebben gelezen en begrepen en verplicht zich eraan te houden.

VII - GEBRUIK VAN INFORMATIE

De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie, volledigheid, compleetheid of actualisering van de gegevens en informatie op deze site, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.
De internetgebruiker gebruikt de gegevens en informatie op de website www.advantaseeds-europe.com geheel voor eigen verantwoordelijkheid.
De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade, ongeacht of deze schade al dan niet te wijten is aan de raadpleging en het gebruik van deze website.
De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar wordt op haar site wordt verwezen.

VIII - WET

De website www.advantaseeds-europe.com is onderworpen aan de Franse wet en aan deze juridische kennisgeving.

IX - WIJZIGINGEN

De vennootschap LIMAGRAIN EUROPE behoudt zich het recht voor om (een deel van) deze juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen en zal zich inspannen om de internetgebruikers op voorhand te informeren.